Tea Bags Marcelo

 

 

  Tea Bag   Tea Bag  

 

Merhaba arkadaþlar!!

Sizlere çay poþetleri koleksiyonumdan bahsetmek istiyorum. Çay paketlerini toplamaya 5 yýl önce tesadüfen baþladýðýmý söyleyebilirm. Ýlk baþta bu çýlgýnca bir hobi gibi göründüyse de, þimdi diðer koleksiyoncularla da paylaþmak istediðim ilginç bir eðlenceye dönüþtü.

Çay paketlerini toplamanýn zor taraflarý var, çünkü insanlar, onlarýn ne olduðunu anlamýyor. Bu, pul, içecek kutusu veya telefon kartý koleksiyoncularý arasýnda yeni ve nadir rastlanýlan bir þey gibidir. Benim koleksiyonum, çeþitli ülkelerden orijinal resim, tasarým ve yabancý harfler içeren çay paketlerinden oluþuyor.

 

  Tea Bag   Tea Bag  

 

Poþet çay olarak paketlenmiþ siyah çay, kurutulmuþ çay yapraklarý, yeþil çay, bitkisel, kokulu çay gibi, her türlü çay koleksiyonumda yer alabilir. Çok çeþitli resim ve tescilli markalar bulunuyor.

Þimdi biraz kendimden bahsedeyim:

Ýsmim Marcelo L. Strauch, 39 yaþýndayým ve Arjantin'in baþkenti Buenos Aires'te yaþýyorum. Ruth isminde biriyle evliyim ve fotoðrafçýlýk alanýnda çalýþýyorum. (Resimlerimi görmek ister misiniz?)

Yurtdýþýna yolculuk yapma imkanlarýmýz oldu, ve bu yolculuklardan birinde Ýngiltere'de satýn aldýðýmýz güzel bir çay paketi bu koleksiyonu motive etti. Çay Poþetleri Koleksiyonu Kulübünü ziyaret ettiniz mi? Siteme deðer veren herkese teþekkür ederim. Çay paketleri deðiþimi, fikir alýþveriþi veya sadece dost olma niyetiyle bu hobimi paylaþmak ve sizlerle baðlantýya geçmek isterim.

Teþekkür ederim Hasan Hasan

 

Tea Bag   Tea Bag   Tea Bag

 

Home Index

 

Mail teabagscollection@yahoo.com.ar

 

Guestbook